Έκδοση – Διαχείριση – Προϋπολογισμός Μισθοδοσίας

Υπηρεσίες διαχείρισης, μισθοδοσία:

 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
 • Δημιουργία και τήρηση ολοκληρωμένου αρχείου μισθοδοσίας και εργατικών εντύπων στην επιχείρηση
 • Σενάρια υπολογισμού κόστους μισθοδοσίας 
 • Προσωποποιημένες λύσεις μείωσης του κόστους απασχόλησης
 • Δημιουργία εναλλακτικών προτάσεων με βάση τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησης
 • Έλεγχος ορθότητας προηγουμένων ετών στην έκδοση της μισθοδοσίας, στην ασφαλιστική απεικόνιση των εργαζομένων, στην ύπαρξη και τον τύπο συμβάσεων εργασίας, στις προθεσμίες κατάθεσης εγγράφων κλπ.
 • Άμεση κατάθεση στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ όλων των εγγράφων που αφορούν στη σύννομη απασχόληση του προσωπικού, όπως προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις μερικής απασχόλησης, λήξη σύμβασης, απολύσεις, προγράμματα εργασίας και τροποποιητικούς πίνακες προγραμμάτων, ετήσιων πινάκων απασχόλησης, βιβλίων αδείας κλπ.
 • Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων μισθοδοσίας για τον μηνιαίο υπολογισμό
 • Αποστολή μισθοδοτικών καταστάσεων με το κλείσιμο του μήνα
 • Αποστολή αναλυτικών εξοφλητικών αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων τέλος του μήνα ανά κατάστημα και ανά υπάλληλο
 • Δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου πληρωμής εργαζομένων στην τράπεζα για την εξόφληση της μισθοδοσίας
 • Σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ 
 • Αιτήσεις για συμμετοχή της επιχείρησή σας σε επιδοτούμενα προγράμματα  εργασίας μέσω ΟΑΕΔ
 • Ολοκληρωμένη τήρηση και κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων για επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ
 • Απογραφή της επιχείρησης στο ΙΚΑ ως εργοδότη 
 • Κατάρτιση και αποστολή ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο
 • Σύνταξη και υποβολή ετησίου βιβλίου αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί
 • Υποστήριξη στην επιλογή και την σύνταξη της σωστής σύμβασης εργασίας
 • Δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας και υποστήριξης είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email, όλο τον χρόνο
 • Έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία και του εσωτερικού λογιστηρίου επιχειρήσεων σχετικά με τις τρέχουσες αλλαγές στην εργατική νομοθεσία
 • Υποστήριξη  εσωτερικών λογιστηρίων σε θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά, όσον αφορά ερωτήσεις και προβλήματα που προκύπτουν(Κυριακές, αργίες, νυχτερινά, υπερωρίες, υπερεργασίες κλπ)


**Σημαντικό: Προσφέρουμε τη δυνατότητα έκδοσης και διαχείρισης της μισθοδοσίας ΧΩΡΙΣ απαραίτητα την λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας από εμάς - Το ειδικό τμήμα μισθοδοσίας λειτουργεί ξεχωριστά.

Γιατί να μας Επιλέξετε

Έγκυρη & Έγκαιρη ενημέρωση

Γνώση πολλών επαγγελματικών κλάδων

Εντατική παρακολούθηση

Εξυπηρέτηση

Συνεργασία

Εχεμύθεια

Συνεχής Εξέλιξη

Οργάνωση και πρόληψη

Άμεση επίλυση ζητημάτων